پژوهشگاه رصدی خورشیدی

پژوهشگاه رصدی خورشیدی
پژوهشگاه رصدی خورشیدی
پژوهشگاه رصدی خورشیدی

لطفا ما را حمایت کنید

برای پیمودن این مسیر نیازمند حمایت های شما هستیم. لطفا با دنبال کردن ما در شبکه های اجتماعی به تعامل بیشترمان کمک کنید.
همچنین می توانید کمک های نقدی خود را جهت سهولت انجام پروژه های متعدد به شماره حساب زیر واریز نمایید.

  • شماره حساب : 1234567890123456
  • به نام : حمید جدیری خداشناس
  • بانک کشاورزی

با توجه به ضرورت توسعه رصدخانه های خورشیدی در کشور، مؤسسه پژوهشی سایه -عضو حقوقی انجمن نجوم ایران – با هدف تحقیقات خورشیدی و مشارکت در پروژه های بین المللی از چند سال پیش طرح احداث پژوهشگاه رصدی خورشید را در دستور کار دارد. با پایان مطالعات مکانیابی رصدخانه، قطعه زمینی واقع در ارتفاعات سیاه سنگ نور (جاده رویان – بلده) به ارتفاع ۲۹۵۴ متر از سطح دریا جهت ایجاد پژوهشگاه رصدی خورشیدی انتخاب شده است.
متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه