فعالیت های من

حمید جدیری خداشناس، حقوقدان،منجم، پژوهشگر، مستندساز، عکاس، جوینده کسوف در هفت قاره می باشد که رکورد رصد بیشترین خورشیدگرفتگی های سراسر جهان را در ایران در اختیار دارد. علاقه او به کسوف، منظومه شمسی و خصوصا خورشید از تمامی فعالیت های علمی و فرهنگی وی قابل درک است. وی تنها ایرانی می باشد که پرچم کشورمان را در قطب شمال و جنوب به اهتزاز درآورده است.

گزارش روزانه خورشید

متن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونهمتن نمونه

  • تلسکوپ : jdghjkdsghsdghkjdhh
  • دوربین : nlkfjnbjkfnbjkndkjbn
  • تاریخ : 4/5/2022
  • مکان : ایران - تهران

پژوهشگاه رصدی خورشیدی

متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ...

پژوهشگاه رصدی خورشیدی

سمینارها و همایش ها

متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ...

سمینارها و همایش ها

مقالات و کتاب ها

 

مونه ... متن نمونه ... متن نمونه مونه ... متن نمونه ... متن نمونه مونه ... متن نمونه ... متن نمونه مونه ... متن نمونه ... متن نمونه مونه ... متن نمونه ... متن نمونه

مونه ... متن نمونه ... متن نمونه مونه ... متن نمونه ... متن نمونه مونه ... متن نمونه ... متن نمونه مونه ... متن نمونه ... متن نمونه مونه ... متن نمونه ... متن نمونه

مونه ... متن نمونه ... متن نمونه مونه ... متن نمونه ... متن نمونه مونه ... متن نمونه ... متن نمونه مونه ... متن نمونه ... متن نمونه مونه ... متن نمونه ... متن نمونه

مقالات و کتاب ها

سفرهای من در هفت قاره

نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه .نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه .نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه .نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه .نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه .نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه .نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه .نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه .نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه ... متن نمونه .

رویدادها

متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...

پژوهشگاه رصدی خورشیدی

با توجه به ضرورت توسعه رصدخانه های خورشیدی در کشور، مؤسسه پژوهشی سایه -عضو حقوقی انجمن نجوم ایران – با هدف تحقیقات خورشیدی و مشارکت در پروژه های بین المللی از چند سال پیش طرح احداث پژوهشگاه رصدی خورشید را در دستور کار دارد. با پایان مطالعات مکانیابی رصدخانه، قطعه زمینی واقع در ارتفاعات سیاه سنگ نور (جاده رویان – بلده) به ارتفاع ۲۹۵۴ متر از سطح دریا جهت ایجاد پژوهشگاه رصدی خورشیدی انتخاب شده است.

مقالات

متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...

متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...
متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...
متن نمونه ...متن نمونه ...متن نمونه ...
مشاهده همه موارد