اخبار سفر     

    شروع سفر، 12 فروردین ماه 1384     

جزایر گالاپاگوس، 14 فروردین ماه      

    سفر دراقیانوس، 15 فروردین ماه      

      روز کسوف، 19 فروردین ماه      

روز های بعد از کسوف، 25 فروردین ماه       

    (Powered by Dusharm.com )کليه حقوق برای تيم طراحی سايه محفوظ است ©     
                     

 

 

    سفر در